Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/veteran/domains/veterans.com.ua/public_html/plugins/system/xcalendar/xcalendar.php on line 200
Charter UUWV

Charter UUWV

1. Загальні положення

1.1. Міжнародна Українська Спілка учасників війни (далі – Спілка) є міжнародною громадською організацією ветеранів війни та військової служби, утвореною у відповідності з законодавством України з метою захисту прав та інтересів своїх членів, а також для розвитку співробітництва з зарубіжним ветеранським рухом.

1.2. Спілка об'єднує на добровільних засадах ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни, воєнних конфліктів і локальних війн, ветеранів та інвалідів військової служби, правоохоронних органів, прикордонних військ і спецслужб, учасників миротворчих операцій, а також членів їхніх сімей.

1.3. Спілка утворена 18 грудня 1991 року (до 25 лютого 1994 року мала найменування «Українська Спілка учасників війни») шляхом об’єднання українських секцій Радянського комітету ветеранів війни (1957- 1991р.р.) і є правонаступником і продовжувачем традицій згаданого Комітету в Україні.

1.4. Спілка є незалежним неполітичним об’єднанням громадян, діє на засадах самоуправління, виражає інтереси ветеранської громадськості України, у своїх рішеннях є незалежною від будь-яких владних і ділових структур, політичних партій, рухів, ідеологічних центрів. Члени Спілки, які, користуючись своїми конституційними правами, беруть участь у політичній діяльності, діють у даному випадку як приватні особи й не репрезентують Організацію.

1.5. Спілка є некомерційною організацією й не бере участі у жодних видах діяльності, розрахованої на отримання прибутку.

1.6. Як повноправна юридична особа Спілка, у відповідності з діючим законодавством України:
- самостійно визначає напрямки своєї діяльності, форми й методи роботи;
- розвиває свою організаційну структуру, утворює на території України та зарубіжних країн свої місцеві осередки;
- займається видавницькою діяльністю, засновує власні органи масової інформації;
- володіє і управляє на правах власності або оренди нерухомим і рухомим майном;
- відкриває й закриває рахунки у банківських установах України й зарубіжних країн;
- вступає у договірні стосунки з фізичними й юридичними особами;
- укладає союзи й угоди з українськими і зарубіжними громадськими та іншими некомерційними організаціями;
- виступає як позивач або відповідач у судах та третейському суді;
- має власну символіку, печатку, бланки затвердженого зразка, випускає нагрудні знаки, грамоти й почесні грамоти з емблемами Спілки, має власний прапор.

Як продовжувач і правонаступник традицій Радянського комітету ветеранів війни Спілка має право використовувати традиційну символіку, у тому числі - зображення ордена Вітчизняної війни 1-го ступеня, оскільки на неї поширюється право на цю державну нагороду, якою організацію було удостоєно у 1975 році за заслуги у справі захисту миру.

1.7. У своїй діяльності Спілка керується Конституцією України, діючими законодавчими актами й чинним Статутом.

1.8. Діяльність Спілки поширюється на всю територію України та Франції, а також, як міжнародної організації на територію інших країн світу, куди буде поширюватись діяльність Спілки і де існують громадські організації ветеранів, статутні цілі і завдання яких співпадають з цілями і завданнями Спілки.

1.9. Спілка з 1991 року є дійсним членом Всесвітньої Федерації ветеранів війни (ВФВВ), а з 1992 року – Міжнародної Організації борців опору (ФІР). У своїй міжнародній діяльності Спілка враховує положення статутів цих організацій та рішення їхніх керівних центрів.

1.10. Юридична адреса Спілки: Україна, 01001-Київ, вул. Хрещатик, 25

2. Основні цілі й завдання

2.1. Основною метою діяльності Спілки є: захист усіма доступними засобами економічних, соціальних і громадських прав, суспільних, культурних, духовних, вікових й інших інтересів ветеранів війни та військової служби - членів Спілки, турбота щодо покращення їх матеріального добробуту, пенсійного забезпечення, житлових умов, побутового, медичного, санаторно-курортного обслуговування, дотримання пільгових умов користування послугами транспорту і зв’язку, задоволення інших життєво важливих потреб.

2.2. Для досягнення зазначених цілей Спілка в міру наданих законами прав сприяє реалізації конституційних положень, розробці й прийняттю законів та підзаконних актів, що гарантують соціальний захист і гідний рівень життя ветеранів, бере участь у громадському контролі за належним виконанням цих законів, а також у міру можливостей організує гуманітарну допомогу і матеріальну підтримку ветеранів, що її потребують, при необхідності надає їм правову підтримку та захист.

2.3. У перелік головних завдань Спілки входить моральна підтримка учасників Великої Вітчизняної війни, захист їх честі й гідності, проведення заходів, спрямованих на увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні, збереження пам’яті про її героїв, полководців, загиблих воїнів, захист правди історії, і у першу чергу - правди щодо подій Другої світової й Великої Вітчизняної війни.

2.4. Спілка організує пошук невідомих поховань радянських воїнів, бойових реліквій Великої Вітчизняної війни, забезпечує їх збереження, сприяє належному утриманню меморіалів та пам’ятників, місць поховання, провадить виховну роботу в дусі патріотизму з учнівською, студентською та військовою молоддю, підтримує діяльність музеїв і кімнат бойової й трудової слави в учбових закладах та військових частинах, засновує нові музеї.

2.5. В роботі по захисту прав та інтересів ветеранів Спілка спирається перш за все на положення законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», домагається безумовного виконання цих законів державними відомствами й місцевими органами влади.

2.6. Спілка вважає за обов’язок усіляко сприяти зміцненню єдності, солідарності й організаційної згуртованості ветеранського руху України, зміцненню його авторитету у суспільстві й державі.

2.7. Як міжнародна організація, Спілка розвиває інтернаціональні зв’язки з ветеранськими об’єднаннями зарубіжних країн, у першу чергу - з братніми організаціями країн СНД.

2.8. Для забезпечення підтримки своїх цілей Спілка відповідно інформує громадськість, працює з засобами масової інформації.

3. Члени Спілки, їх права та обов’язки

3.1. Спілка визнає індивідуальне та колективне членство.

3.2. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, що мають статус ветеранів війни чи військової служби, або прирівняні до них, які поділяють цілі й завдання Спілки, готові сприяти їх реалізації й визнають цей Статут.

3.2.1. Індивідуальні члени зараховуються до Спілки рішенням відповідної первинної або регіональної організації на підставі письмової заяви кандидата і представлених ним своїх об’єктивних даних.

3.2.2. Індивідуальні члени перебувають на обліку в організації, що їх прийняла.

3.3. Колективним членом Спілки можуть бути колективи будь-яких юридичних осіб, більше половини яких мають статус ветеранів війни чи військової служби, або прирівняні до них, і чиї цілі й завдання співпадають з цілями й завданнями Спілки. Обов’язковою умовою прийому таких організацій колективними членами є їхня згода з цим Статутом та готовність спільно працювати по реалізації його положень.

3.3.1. Колективи громадських об’єднань, коли діяльність таких об’єднань поширюється більше, ніж на одну область України, приймаються колективними членами до Спілки рішенням Президії Ради Спілки на підставі заяви від імені об’єднання, витягу з рішення його вищого керівного органу про вступ до Спілки з додатком даних про нього та копії його статуту (якщо він є). Колективи таких об’єднань отримують статус колективних членів Спілки, а колективи їх місцевих осередків стають колективними членами відповідних структурних підрозділів (осередків) Спілки.

3.3.2. Колективи ветеранських об’єднань обласного, міського, районного чи місцевого рівня приймаються до Спілки на правах колективних членів відповідного обласного, міського, районного чи місцевого підрозділу (осередку) Спілки рішенням його керівного органу з додержанням вищевикладеної процедури прийому. Рішення щодо прийому набуває сили після затвердження його Президією Ради Спілки.

3.3.3. Члени ветеранських об’єднань - колективних членів Спілки користуються усіма правами й виконують усі обов’язки нарівні з індивідуальними членами.

3.4. Взаємні стосунки з ветеранськими об’єднаннями, чиї цілі й завдання лише частково співпадають з цілями й завданнями Спілки і які мають намір спільно з нею працювати над вирішенням окремих задач, будуються на основі двохсторонніх угод.

3.5. Індивідуальні й колективні члени Спілки мають право вільного виходу з Організації на підставі їх письмової заяви з додатком (для колективних членів) рішення їх вищого керівного органу. Рішення щодо припинення членства приймає інстанція, яка здійснювала прийом у члени.

3.6. Члени Спілки мають право:
- брати участь у всіх видах діяльності Організації;
- входити з пропозиціями з усіх питань життя й діяльності Спілки;
- користуватися допомогою й підтримкою Організації;
- обирати й бути обраними до керівних органів Спілки.

3.7. Члени Спілки зобов’язані:
- дотримуватись положень цього Статуту;
- у міру своїх можливостей брати участь у роботі однієї з організацій Спілки;
- дотримуватись єдності рядів Спілки.

4. Організаційна побудова, керівні органи Спілки

4.1. Організаційну основу Спілки складають первинні організації. Переважно ними є ветеранські об’єднання, традиційно засновані на принципах «однополчанства». Організації однополчан об’єднують на добровільних засадах ветеранів війни та військової служби, які воювали або служили разом в тих самих військових частинах, з’єднаннях, групах військ, фронтах, флотах, округах, або ж належать до одного й того ж роду чи виду військ, служб, або зв’язані іншими ознаками спільності.

4.1.1. Первинні організації формуються за адміністративно-територіальною ознакою при наявності не менш як трьох учасників.

4.1.2. Організації ветеранів-однополчан, які близькі за своїм складом і завданнями, можуть створювати об’єднання, що репрезентують великі військові частини, з’єднання, військові округи, командування, фронти, флоти, роди військ і служб. Колективи таких об’єднань можуть за узгодженням з Президією Ради Спілки набувати статусу колективного члена відповідної районної, міської, обласної структури Спілки, або ж колективного члена Спілки, у залежності від території, на яку поширюється їхня діяльність.

4.1.3. Вищими органами самоврядування первинних організацій є загальні збори, а об’єднаних організацій - конференції, періодичність проведення, норми представництва та порядок роботи яких визначаються організаціями самостійно. У період між зборами та конференціями діяльністю організацій керують обрані на зборах ради, а на конференціях - об’єднані ради, які в свою чергу для ведення поточної роботи обирають голову, його заступників та відповідального секретаря організації. У нечисленних організаціях замість ради може обиратись голова або відповідальний секретар.

4.2. Первинні організації та колективні члени, що діють у районах та містах України, утворюють місцеві (відповідно районні та міські) організації Спілки.

4.3. Місцеві організації та колективні члени Спілки, що діють в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі, створюють регіональні підрозділи - відповідно Кримську республіканську, обласні, Київську та Севастопольську міські організації Спілки.

4.4. За відсутністю у будь-якій адміністративно-територіальній одиниці відповідного підрозділу Спілки його функції за дорученням Президії Ради Спілки можуть тимчасово виконувати окремі ветеранські об’єднання чи колективні члени, які існують на даній території. Керівні органи регіональних та місцевих організацій Спілки або об’єднань, що виконують їхні функції, не обов’язково мають перебувати у відповідному адміністративному центрі даної територіальної одиниці.

4.5. Вищими органами управління регіональних та місцевих організацій Спілки є конференції, що скликаються не рідше одного разу на чотири роки за участю делегатів, обраних загальними зборами первинних організацій (на конференції місцевих організацій) або ж районними чи міськими конференціями (на регіональну конференцію).

4.5.1. Норми представництва та порядок роботи конференцій організації визначають самостійно.

4.5.2. Вищим керівним органом регіональних та місцевих організацій у період між конференціями є обрані на них ради. Кількісний склад і порядок роботи рад визначається організаціями самостійно. Для ведення поточної роботи організацій ради обирають своїх голів, їхніх заступників, відповідальних секретарів. Для перевірки господарської діяльності конференції можуть обирати ревізійні комісії.

4.6. Територіальні організації та колективні члени Спілки у своїй діяльності спираються на творчу ініціативу і самостійність своїх членів і керуються законами України, цим Статутом, рішеннями з’їздів та конференцій Спілки, а також рішеннями її Ради та Президії.

4.6.1. Для організацій усіх рівнів та колективних членів обов’язковими є рішення конференцій та керівних органів вищих структурних підрозділів Спілки, в яких вони перебувають на обліку й беруть участь у їх роботі. Неодноразове грубе і безпідставне невиконання будь-якою організацією рішень вищих органів може бути підставою для поставлення питання щодо її виведення зі складу Спілки. Ці питання ініціюють інстанції, що приймали дану організацію до складу членів Спілки, а остаточне рішення приймає Президія і затверджує Рада Спілки.

4.6.2. Місцеві осередки Спілки, які мають статус юридичної особи, у своїй діяльності керуються також власними статутами, що в основних своїх положеннях не повинні відрізнятись від цього Статуту і набувають чинності після затвердження їх Президією Ради Спілки.

4.7. Вищим керівним органом Спілки є з’їзд, що скликається один раз на чотири роки за участю делегатів, обраних конференціями propecia online регіональних організацій та колективних членів Спілки за нормами представництва, визначеними Президією та затвердженими Радою Спілки. Позачергові з’їзди скликаються рішенням Ради Спілки, а також можуть бути скликані Радою за вимогою не менш ніж половини регіональних організацій Спілки. Для вирішення окремих термінових питань, що входять виключно до компетенції вищого керівного органу, може скликатися (Радою Спілки за ініціативою Президії) конференція Спілки.

4.7.1. З’їзд або конференція вважаються правомочними, якщо у їх роботі бере участь не менш як половина обраних делегатів від місцевих осередків Спілки.

4.7.2. З’їзди та конференції самостійно визначають порядок своєї роботи. Рішення на них приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів (за винятком питань, що стосуються Статуту й припинення діяльності Спілки, які приймаються двома третинами голосів обраних делегатів).

4.7.3. З’їзди та конференції уповноважені вирішувати будь-які питання діяльності Спілки, у тому числі вони:
- ухвалюють Статут Спілки, вносять до нього зміни і доповнення;
- заслуховують і затверджують звіти Ради та Ревізійної комісії;
- визначають кількісний склад та обирають на наступний звітний період членів Ради й Ревізійної комісії;
- визначають головні напрямки діяльності Спілки на черговий чотирьохрічний період;
- розглядають заяви, скарги й апеляції, приймають щодо них рішення.

4.8. У період між з’іздами й конференціями вищим колективним органом управління Спілкою є Рада, що обирається з’їздом або конференцією. Для забезпечення представництва у вищому керівному органі новостворених організацій та щойно прийнятих колективних членів, а також для заміни вибулих членів, Рада може кооптувати до свого складу певну кількість (не більш як третину загального складу) нових членів.

4.8.1. Рада збирається на пленарні засідання у міру необхідності, але не рідше як раз на рік. Пленарне засідання вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як половина членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх (якщо не визначено інший порядок).

4.8.2. У разі необхідності розгляду термінового питання, що входить виключно до компетенції Ради, воно може бути розглянуто без скликання пленарного засідання шляхом індивідуального опитування членів Ради. У даному випадку питання вирішується голосами не менш як половини загального складу Ради.

4.8.3. Рада правомочна вирішувати усі питання діяльності Спілки окрім тих, що входять виключно до компетенції з’їзду чи конференції, у тому числі вона:
- заслуховує й затверджує звіти Президії Ради про виконану роботу;
- затверджує плани роботи на черговий період та річний бюджет Організації;
- затверджує й вносить на розгляд з’їзду або конференції зміни та доповнення до Статуту;
- приймає остаточні рішення щодо термінів скликання з’їздів та конференцій, а також щодо норм представництва на них; - затверджує типові положення про організаційні структури Спілки та положення про почесні звання;
- затверджує символіку, прапор Організації, зразки печаток, бланків, нагрудних знаків, почесних грамот, дипломів та іншу атрибутику Спілки;
- здійснює майнові права Організації в межах наданих З’їздом.

Затвердженню Радою підлягають рішення Президії:
- про створення та ліквідацію організацій та структур Спілки, прийом й виключення колективних членів;
- про створення й ліквідацію робочих органів Спілки;
- про укладання та припинення дії угод про співпрацю з українськими та зарубіжними громадськими організаціями;
- про входження до союзів й об’єднань і вихід з них;
- про присвоєння звання почесного члена Президії та інших почесних звань.

4.8.4. На своєму першому після чергового з’їзду чи конференції пленарному засіданні Рада визначає кількісний склад та обирає членів Президії (без визначення терміну їх повноважень). Із складу Президії обирається Голова Ради, його перший заступник, заступники Голови та відповідальний секретар Ради.

4.9. Президія Ради виконує функції вищого керівного levitra online органу Спілки у періоди між пленарними засіданнями Ради.

4.9.1. Робочі засідання Президії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання вважається таким, що відбулося, якщо присутніми були не менш як половина членів Президії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх (якщо не визначено інший порядок).

4.9.2. Президія Ради:
- організує виконання рішень з’їздів, конференцій, пленарних засідань Ради;
- розробляє робочі плани й бюджети Спілки, контролює їх виконання;
- координує діяльність організацій Спілки, контролює виконання ними положень цього Статуту, рішень з’їздів та конференцій;
- виконує процедуру створення й розпуску структурних підрозділів, прийому й виключення колективних членів Спілки, затверджує їхні статути та положення про них;
- формує й розпускає постійні та тимчасові робочі органи Ради – комітети й комісії, спрямовує їх діяльність;
- розробляє типові положення про організаційні структури, робочі органи, почесні звання та інші основоположні документи Спілки;
- здійснює зв’язки з іншими організаціями та установами в Україні й за її межами, укладає й розриває з ними договори та угоди про співпрацю й союзи;
- видає довіреності на представництво Спілки в інших організаціях та судово-правових органах;
- вносить до Ради пропозиції щодо скликання з’їздів та конференцій і норм представництва на них;
- затверджує штатні розклади працівників виконавчого апарату Ради, встановлює порядок його роботи;
- здійснює моральне й матеріальне заохочення працівників та активістів Спілки;
- спрямовує видавницьку діяльність і роботу друкованих органів Спілки;
- забезпечує участь Спілки, у заходах, присвячених історичним і пам’ятним датам, іншим видатним подіям, що проводяться державою й громадськістю України;
- спрямовує діяльність організації по соціально-економічному, моральному захисту та правовій підтримці своїх членів;
- залучає гуманітарну та спонсорську допомогу, визначає порядок її використання.

4.10. Голова Ради Спілки здійснює повсякденне керівництво діяльністю організації, у тому числі:
- приймає оперативні рішення й видає розпорядження з усіх питань діяльності, окрім тих, що віднесено до виключної компетенції з’їздів, конференцій та buy priligy online Ради Спілки;
- головує на пленарних засіданнях Ради, засіданнях Президії, спрямовує їх роботу;
- репрезентує Спілку у стосунках з іншими організаціями, установами в Україні й за кордоном;
- без довіреності підписує й clomid online анулює від імені Спілки договори, угоди, контракти та інші правові документи;
- відкриває й закриває рахунки у банківських установах, має право першого підпису фінансових документів;
- укладає й розриває трудові угоди;
- здійснює господарське управління майном і коштами Спілки;
- розподіляє обов’язки між посадовими особами і працівниками виконавчого апарату Ради Спілки.

4.11. Перший заступник Голови, заступники, відповідальний секретар, працівники виконавчого апарату працюють під керівництвом Голови Ради у відповідності з функціональними обов’язками, затвердженими Президією.

4.12. Для організації роботи по основних напрямках статутної діяльності Спілки Президія створює постійні робочі органи Спілки - комітети. Комітети Спілки працюють під керівництвом Президії й підзвітні їй у своїй роботі. Їхня діяльність має бути організована на засадах положень, розроблених Президією й затверджених Радою Спілки.

4.13. Для виконання певних конкретних робіт Президія може формувати тимчасові робочі органи - комісії Президії, що діють за її дорученнями.

4.14. Ревізійна комісія Спілки здійснює контроль за обґрунтованістю й законністю витрачання бюджетних і спонсорських коштів Організації, а також за збереженням її майна і матеріальних цінностей. Робота комісії здійснюється на підставі положення про неї, затвердженого з’їздом або конференцією. Ревізійна комісія підзвітна виключно з’їзду чи конференції.

5. Кошти та майно Спілки

5.1. Кошти Спілки формуються за рахунок:
- надходжень з державного бюджету на підставі діючих законів України;
- гуманітарної допомоги й благодійницьких внесків громадських організацій, підприємств, окремих осіб.

5.2. Окремі організації Спілки можуть на добровільних засадах вводити членські внески. Порядок їх збирання й витрати організації встановлюють самостійно на підставі положень діючого законодавства.

5.3. Кошти Спілки, отримані з державного бюджету, використовуються виключно на здійснення статутної діяльності. Витрати коштів із спонсорських джерел визначаються Президією на умовах організацій, підприємств та осіб, що надали ці кошти.

5.4. Майнові фонди Спілки складаються з належним чином отриманих у власність, взятих в оренду або переданих у користування рухомого й нерухомого майна, матеріальних цінностей, включаючи робочий інвентар, оргтехніку, засоби зв’язку й транспорту, а також іншого майна, необхідного для виконання статутних обов’зків.

5.5. Кошти й майно Спілки, що становлять її законну власність, можуть бути вилученими виключно на підставі судових рішень.

5.6. Спілка веде оперативний бухгалтерський облік і clomid online статистичну звітність відповідно до порядку, запровадженого законодавчими й підзаконними актами України.

5.7. Спілка не несе відповідальності по зобов’язаннях діючих у її складі організацій, останні не є відповідальними по зобов’язаннях Спілки.

6. Припинення діяльності Спілки

6.1. Припинення діяльності Спілки відбувається шляхом її саморозпуску, ліквідації, або реорганізації.

6.2. Рішення щодо припинення діяльності Спілки приймається виключно з’їздом за умови, що воно підтримано не менш як двома третинами обраних делегатів.

6.3. Ліквідація справ Спілки здійснюється призначеною з’їздом ліквідаційною комісією, яка діє у відповідності з законодавством України.

6.4. При ліквідації Спілки її активи не можуть розподілятися між членами Спілки або іншими особами, а використовуються для завершення виконання статутних завдань, передаються іншій неприбутковій громадській організації, що має аналогічні статутні цілі, або ж перераховуються у доход держави.

6.5. Після ліквідації справ, коштів та майна Спілки її керівні органи розпускаються, а Спілка вважається такою, що припинила свою діяльність.