Наші публікації

 

 

 

     

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

     
     
           
     

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

2018

лютий

15

Установа/бюджет

Громадська організація propecia online "Всеукраїнська спілка ветеранів війни"

за ЄДРПОУ

14300668

Територія

Печерський район м. Києва, 01001, вул. Хрещатик, 25

за КОАТУУ

8038200000

Організаційно-правова форма господарювання

Громадська організація

за КОПФГ

815

Орган державного управління

 

за КОДУ

 

Вид економічної діяльності

Діяльність інших громадських організацій, н.в. і. у.

за КВЕД

94.99

Одиниця виміру: buy clomid грн.

     

Періодичність: квартальна, річна

         

БАЛАНС

на 1 січня 2018 року

       

Форма № 1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:

1000

-

-

     первісна вартість

1001

-

-

     знос

1002

-

-

Інвестиційна нерухомість

1010

-

-

     первісна вартість

1011

-

-

     знос

1012

-

-

Нематеріальні активи:

1020

-

-

     первісна вартість

1021

-

-

     накопичена амортизація

1022

-

-

Незавершені капітальні інвестиції

1030

-

-

Довгострокові біологічні активи

1040

-

-

     первісна вартість

1041

-

-

     накопичена амортизація

1042

-

-

Запаси

1050

-

-

Виробництво

1060

-

-

Поточні біологічні активи

1090

-

-

Усього за розділом І

1095

-

-

ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

1100

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції, у тому числі:

1110

-

-

     цінні папери, крім акцій

1111

   

     акції та інші форми участі в капіталі

1112

   

Поточна дебіторська заборгованість

     

     за розрахунками з бюджетом

1120

-

-

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1125

-

-

     за наданими кредитами

1130

-

-

     за виданими авансами

1135

-

-

     за розрахунками із соціального страхування

1140

-

-

     за внутрішніми розрахунками

1145

-

-

     інша поточна дебіторська заборгованість

1150

-

-

Поточні фінансові інвестиції

1155

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у:

     

     національній валюті, у тому числі в:

1160

-

-

           касі

1161

-

-

           казначействі

1162

-

-

           установах банків

1163

-

-

     іноземній валюті

1165

-

-

Кошти бюджетів та інших клієнтів на:

     

     єдиному казначейському рахунку

1170

-

-

     рахунках в установах банків у тому числі:

1175

-

-

           в національній валюті

1176

-

-

           в іноземній валюті

1177

-

-

Інші фінансові активи

1180

-

-

Усього за розділом ІІ

1195

-

-

ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1200

-

-

БАЛАНС

1300

-

-

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

1400

-

-

Капітал у дооцінках

1410

-

-

Фінансовий результат

1420

-

-

Капітал у підприємствах

1430

-

-

Резерви

1440

-

-

Цільове фінансування

1450

-

-

Усього за розділом І

1495

-

-

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання:

     

     за цінними паперами

1500

-

-

     за кредитами

1510

-

-

     інші довгострокові зобов’язання

1520

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

1530

-

-

Поточні зобов’язання:

     

     за платежами до бюджету

1540

-

-

     за розрахунками за товари, роботи, послуги

1545

-

-

     за кредитами

1550

-

-

     за одержаними авансами

1555

-

-

     за розрахунками з оплати праці

1560

-

-

     за розрахунками із соціального страхування

1565

-

-

     за внутрішніми розрахунками

1570

-

-

     інші поточні зобов’язання, з них:

1575

-

-

           за цінними паперами

1585

-

-

Усього за розділом ІІ

1595

-

-

ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1600

-

-

ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

1700

-

-

БАЛАНС

1800

-

-

           
           

Керівник (посадова особа)

   

В.В.Попович

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,

         

на якого покладено виконання

         

обов’язків бухгалтерської служби)

   

Я.І.Лобунець

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище)

 

 

           

 

 

Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

               

КОДИ

   

Дата (рік, місяць, число)

 

 

 

01

Установа/бюджет

Громадська організація "Всеукраїнська спілка ветеранів війни"____

за ЄДРПОУ

 

14300668

Територія

Печерський район м. Києва, 01001, вул. Хрещатик, 25____________

за КОАТУУ

 

8038200000

Організаційно-правова форма господарювання

Громадська організація_______________________________________

за КОПФГ

 

815

Орган державного управління

___________________________________________________________

за КОДУ

   

Вид економічної діяльності

Діяльність інших громадських організацій, н.в. і. у.

за КВЕД

 

94.99

Одиниця виміру: грн.

               

Періодичність: квартальна, річна

                   

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2017 рік

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

                 

Форма № 2-дс

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

ДОХОДИ

     

Доходи від обмінних операцій

 

   

Бюджетні асигнування

2010

539 311

850 000

Доходи від надання послуг (виконання робіт)

2020

-

-

Доходи від продажу активів

2030

-

-

Фінансові доходи

2040

-

-

Інші доходи від обмінних операцій

2050

-

-

Усього доходів buy clomid online від обмінних операцій

2080

539 311

850 000

Доходи від необмінних операцій

 

   

Податкові надходження

2090

-

-

Неподаткові надходження

2100

-

-

Трансферти

2110

-

-

Надходження до державних цільових фондів

2120

-

-

Інші доходи від необмінних операцій

2130

-

-

Усього доходів від необмінних операцій

2170

-

-

Усього доходів

2200

539 311

850 000

ВИТРАТИ

     

Витрати за обмінними операціями

 

   

Витрати на виконання бюджетних програм

2210

-

-

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

2220

-

-

Витрати з продажу активів

2230

-

-

Фінансові витрати

2240

-

-

Інші priligy online витрати за обмінними операціями

2250

539 311

850 000

Усього витрат за обмінними операціями

2290

539 311

850 000

Витрати за необмінними операціями

 

   

Трансферти

2300

-

-

Інші витрати за необмінними операціями

2310

-

-

Усього витрати за необмінними операціями

2340

-

-

Усього витрат

2380

539 311

850 000

Профіцит/дефіцит за звітний період

2390

-

-

 

ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Загальнодержавні функції

2420

-

-

Оборона

2430

-

-

Громадський порядок, безпека та судова влада

2440

-

-

Економічна діяльність

2450

-

-

Охорона навколишнього природного середовища

2460

-

-

Житлово-комунальне господарство

2470

-

-

Охорона здоров’я

2480

-

-

Духовний та фізичний розвиток

2490

-

-

Освіта

2500

-

-

Соціальний захист та соціальне забезпечення

2510

539 311

850 000

УСЬОГО:

2520

539 311

850 000

 

ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

 

 

 

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

план на рік

план на звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання за звітний період

різниця (графа 5 мінус графа 4)

план на рік

план на звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання за звітний період

різниця (графа 9 мінус графа 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові надходження

2530

-

-

-

-

-

-

-

-

Неподаткові надходження

2540

539 311

539 311

539 311

-

-

-

-

-

Доходи від власності та підприємницької діяльності

2541

-

-

-

-

-

-

-

-

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

2542

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші неподаткові надходження

2543

539 311

539 311

539 311

-

-

-

-

-

Власні надходження бюджетних установ

2544

-

-

-

-

-

-

-

-

Доходи від операцій з капіталом

2550

-

-

-

-

-

-

-

-

Офіційні трансферти, з них:

2560

-

-

-

-

-

-

-

-

від органів державного управління

2561

-

-

-

-

-

-

-

-

Цільові фонди

2570

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження державних цільових фондів

2580

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження Пенсійного фонду України

2581

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

2582

-

-

-

-

-

-

-

-

Надходження Фонду соціального страхування України

2583

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші надходження

2590

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього доходів

2600

539 311

539 311

539 311

-

-

-

-

-

ВИТРАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2610

188 597

188 597

188 597

-

-

-

-

-

Використання товарів і послуг

2620

94 436

94 436

94 436

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2630

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти, з них:

2640

-

-

-

-

-

-

-

-

   органам державного управління інших рівнів

2641

-

-

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2650

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2660

256 278

256 278

256 278

-

-

-

-

-

Нерозподілені видатки

2670

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

2680

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти, з них:

2690

-

-

-

-

-

-

-

-

   органам державного управління інших рівнів

2691

-

-

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

2700

-

-

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

2710

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього витрат

2780

539 311

539 311

539 311

-

-

-

-

-

Профіцит/дефіцит за звітний період

2790

-

-

-

-

-

-

-

-

                     

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

                     

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Витрати на оплату праці

2820

188 597

297 500

Відрахування на соціальні заходи

2830

-

-

Матеріальні витрати

2840

94 436

79 361

Амортизація

2850

-

-

Інші витрати

2860

256 278

473 139

Усього

2890

539 311

850 000

                     

Керівник (посадова особа)

       

В.В.Попович

 

(підпис)

     

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст,

                   

на якого покладено виконання

                   

обов’язків бухгалтерської служби)

       

Я.І.Лобунець

 

(підпис)

     

(ініціали та прізвище)

                         

 

 

 

     

Додаток 3
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»

     
     
             
     

КОДИ

 
 

Дата (рік, місяць, число)

2018

лютий

15

 

Установа/бюджет

Громадська організація "Всеукраїнська спілка ветеранів війни"

за ЄДРПОУ

14300668

 

Територія

Печерський район м. Києва, 01001, вул. Хрещатик, 25

за КОАТУУ

8038200000

 

Організаційно-правова форма господарювання

Громадська організація

за КОПФГ

815

 

Орган державного управління

 

за КОДУ

   

Вид економічної діяльності

Діяльність інших громадських організацій, н.в. і. у.

 

94.99

 

Одиниця виміру: грн.

       

Періодичність: річна

           

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

 

за 2017 рік

 
       

Форма № 3-дс

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від обмінних операцій:

     

   бюджетні асигнування

3000

539 311

850 000

   надходження від надання послуг (виконання робіт)

3005

-

-

   надходження від продажу активів

3010

-

-

   інші надходження від обмінних операцій

3015

-

-

Надходження від необмінних операцій:

     

   податкові надходження

3020

-

-

   неподаткові надходження

3025

-

-

   трансферти, з них:

3030

-

-

           кошти трансфертів, отримані від органів державного управління

3031

-

-

   надходження до державних цільових фондів

3040

-

-

   інші надходження від необмінних операцій

3045

-

-

Інші надходження

3090

-

-

Усього надходженнь від операційної діяльності

3095

539 311

850 000

Витрати за обмінними операціями:

     

   витрати на виконання бюджетних програм

3100

-

-

   витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)

3110

-

-

   витрати з продажу активів

3115

-

-

   інші витрати за обмінними операціями

3120

539 311

850 000

Витрати за необмінними операціями:

     

   трансферти, з них:

3125

-

-

   кошти трансфертів органам державного управління інших рівнів

3126

-

-

   інші витрати за необмінними операціями

3130

-

-

Інші витрати

3180

-

-

Усього витрат від операційної діяльності

3190

539 311

850 000

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-

-

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від продажу:

     

   фінансових інвестицій

3 200

-

-

   основних засобів

3205

-

-

   інвестиційної нерухомості

3210

-

-

   нематеріальних активів

3215

-

-

   незавершених капітальних інвестицій

3220

-

-

   довгострокових біологічних активів

3225

-

-

Надходження цільового фінансування

3230

-

-

Інші надходження

3235

-

-

Усього надходжень від інвестиційної діяльності

3240

-

-

Витрати на придбання:

     

   фінансових інвестицій

3245

-

-

   основних засобів

3250

-

-

   інвестиційної нерухомості

3255

-

-

   нематеріальних активів

3260

-

-

   незавершених капітальних інвестицій

3265

-

-

   довгострокових біологічних активів

3270

-

-

Інші витрати

3285

-

-

Усього витрат від інвестиційної діяльності

3290

-

-

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-

-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

     

   повернення кредитів

3300

-

-

   отримання позик

3305

-

-

   buy levitra online отримання відсотків (роялті)

3310

-

-

Інші надходження

3340

-

-

Усього надходжень від фінансової діяльності

3345

-

-

Витрати на:

     

   надання кредитів

3350

-

-

   погашення позик

3355

-

-

   сплату відсотків

3360

-

-

Інші витрати

3380

-

-

Коригування

3385

-

-

Усього витрат від фінансової діяльності

3390

-

-

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-

-

Чистий рух коштів за звітний період

3400

-

-

Залишок коштів на початок року

3405

-

-

Залишок коштів отриманий

3410

-

-

Залишок коштів перерахований

3415

-

-

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3420

-

-

Залишок коштів на кінець року

3425

-

-

* Надходження в натуральній формі

           

* Витрати в натуральній формі

           

Керівник (посадова особа)

     

В.В.Попович

 

(підпис)

   

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби)

     

Я.І.Лобунець

 

(підпис)

   

(ініціали та прізвище)